1. Home
 2. Netwerken
 3. Programma MD/HRD Academie

Programma MD/HRD Academie

Het programma van de Academie sluit aan op de volgende bouwstenen van het MD- en HRD-vakgebied:

 • Kennis van je vak: wat zijn de grondslagen van management development en human resource development, wat zijn de nieuwste inzichten, hoe meet je de effectiviteit van onze professionele bijdrage?
 • Kennis van de business: wat zijn de professionele vragen die je moet stellen om de primaire processen in je organisatie te begrijpen en er met je vakmanschap een bijdrage aan te kunnen leveren?
 • Adviesvaardigheden: welke competenties en vaardigheden heb je nodig om een adviseur met impact te zijn? Welke stijlen en interventies zijn er die je kunt gebruiken? Wat is je eigen profiel, hoe kun je dat verder verbreden? Intervisie.
 • MD en HRD -technieken en -instrumenten: hoe kun je de diverse instrumenten en technieken in ons vak inzetten voor een bijdrage met impact op de organisatie?
 • MD en HRD-thema's:  er zijn daarnaast altijd belangrijke onderwerpen die actueel worden of uit zichzelf al interessant zijn; ook hieraan willen we in de MD/HRD Academie aandacht besteden.

MD thema's

 • Organisatie: strategische personeelsplanning, afstemming belangen organisatie en individu, bezettingsanalyses, kennis van de Organisatie en strategie, successionplanning;
 • Leiderschap: persoonlijk leiderschap, leiderschapsontwikkeling, leiderschapsprofiel / competentieprofiel van leider;
 • Loopbaan: assessments en potentieel beoordeling, opzet MD-programma, doelgroep specialisatie binnen MD, talentmanagement, meester-gezel relaties, loopbaanontwikkeling;
 • MD professional: competentieprofiel van de MD-professional, methoden en technieken, wetenschappelijke inzichten, onderzoek, kengetallen MD.

HRD thema's

 • Organisatie: relatie HRD en organisatie ontwikkeling, (strategische) opbrengsten HRD;
 • Leren en ontwikkelen: opzet van huis academies, Key Talent Indicators, gedrag in organisaties, coaching, prestatie management, assessments en potentieel beoordeling, branche of sector specifieke kenmerken van HRD, het maken van leertrajecten voor de diverse doelgroepen, leer- en onderwijscontracten, cao invloeden, evc systeem, investors in people, ontwikkelbaarheid van mensen, managen van verwachtingen, combineren van werken en leren, nieuwe vormen van leren, inzet van ICT, social media en E-learning;
 • HRD professional: competentieprofiel van de HRD-professional, privacy beleid, inhuur derden, onderzoek, kengetallen HRD.

Vorm en uitvoering

De bijeenkomsten kunnen ontbijtsessies, lunchbijeenkomsten, maar ook avondbijeenkomsten zijn omdat we denken dat voor drukbezette professionals  bijeenkomsten aan de randen van de dag vaak gemakkelijker zijn om bij te wonen dan andere. Voorts zijn sommige sessies iets meer theoretisch en andere iets meer praktisch, want die afwisseling reflecteert ook de veelzijdigheid van ons vakmanschap. De locatie van de bijeenkomsten is bij voorkeur bij de leden op het werk.

De programmaraad

De MD/HRD Academie wil een transparant en toegankelijk netwerk van ontwikkelactiviteiten zijn. Het liefst formaliseren we niets, maar de praktijk toont aan dat enige coördinatie en uitvoering geregeld moet worden. De programmaraad van de MD/HRD Academie bestaat uit een wetenschapper, vertegenwoordigers van het sectiebestuur MD/HRD van de NVP en een aantal leden. De raad toetst of bijdragen aan de Academie aansluiten bij de volgende eisen, wensen en verwachtingen van de leden:
 • Praktijk relevantie is helder.
 • De bijdrage ondersteunt en stimuleert het delen van competenties, methoden, technieken en ervaring.
 • De bijdrage sluit aan op actuele ontwikkelingen in het MD en HRD vakgebied en past binnen het totale programma van de Academie
 • De bijdrage is aantoonbaar effectief in de praktijk. Onderbouwing wordt geleverd.
 • Het gaat om een interessante theorie. Visie wordt gedeeld.
 • De bijdrage wordt op een moderne wijze verzorgd en is in ieder geval interactief van aard.
 • De bijdrage is kort en krachtig. Prikkelend.
 • Profilering van een commercieel MD/HRD bureau wordt op zeer bescheiden schaal toegestaan met korte introductie, klein logo onderaan o.i.d. Een minimaal gebruik van brochures is toegestaan na afloop van elke bijeenkomst.
 • Alle afspraken, inclusief financiële, ten aanzien van een bijdrage worden vastgelegd in een formulier met een vast format, op basis van bovenstaande toetspunten.

Coördinatie, informatie en uitvoering

De planning, coördinatie en begeleiding van de bijeenkomsten ligt bij het landelijk bureau van de NVP. De leden van de programmaraad in het algemeen en die van het sectiebestuur MD/HRD in het bijzonder zullen de begeleiding van de activiteiten met raad en daad ondersteunen.
 

Kwaliteitsbewaking

De deelnemers aan de MD/HRD Academie houden met elkaar de kwaliteit van de bijdragen goed in de gaten. Dit doen we door elke bijeenkomst kort te evalueren. De resultaten van elke evaluatie worden gecommuniceerd via de website van de NVP, MD/HRD pagina. Vanzelfsprekend hanteert de programmaraad de evaluaties ook bij haar besluitvorming of initiatieven en bijdragen (nog) wel of niet in het Academie programma passen.
 

Financiële zaken

De MD/ HRD Academie is een ‘door leden voor leden' concept. Het is een kwestie van beroepseer of trots om een bijdrage te leveren. Een docent/spreker ontvangt geen honorarium. Op verzoek kan men wel reis- en verblijfskosten declareren, mits dit van tevoren is overeengekomen met de NVP. De NVP neemt deze kosten dan voor haar rekening. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan van bovenstaande worden afgeweken.