1. Home
 2. Actueel
 3. Agenda
 4. Sprekers parallelsessies congres "HRM bevordert innovatiecapaciteit"

Sprekers "HRM bevordert innovatiecapaciteit"

Congres HRM bevordert innovatiecapaciteit – 30 oktober 2017

Radboud Universiteit – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – NVP


1e ronde sessies:

Medewerker-gedreven innovatie: de rol van HRM en leiderschap |
Maarten Renkema & Anna Bos-Nehles

 • Kan iedereen bijdragen aan het innovatief vermogen van organisaties? Hoe werkt dat als alleen de top mag beslissen, procedures het werk bepalen, medewerkers in ploegendiensten werken en niet extra kunnen worden beloond? In deze sessie bespreken we de rol van medewerker-gedreven innovatie in geformaliseerde omgevingen en bediscussiëren we HR- en leiderschapsoplossingen. Deze oplossingen worden besproken op basis van cases (o.a. met de HR-manager van Medlon), waarbij we de zaal actief betrekken.
 • Over de sprekers: Maarten Renkema is onderzoeker naar medewerker-gedreven innovatie in de HRM vakgroep van de  Universiteit Twente. Zijn onderzoek spitst zich toe op de relatie tussen HRM en innovatie op meerdere organisatieniveaus, o.a. uitgevoerd bij medisch laboratorium Medlon en zorgorganisatie Livio. Daarnaast presenteert dr. Anna Bos-Nehles – universitair docent aan de Universiteit Twente – haar onderzoek naar innovatief werkgedrag van brandweermannen en de belangrijke rol van leiderschap tijdens het innovatieproces. 

   

Arbeidsvoorwaarden en wendbaar werken 
Guy Van Gyes & Ruud van Rheenen

 • Grootschalig onderzoek uit Vlaanderen wijst uit dat innovatief werkgedrag vooral gestimuleerd wordt door (1) het engagement van werknemers en (2) de autonomie die werknemers krijgen in het uitvoeren van zijn job. Werknemers die zich sterk geëngageerd voelen door hun werk zullen sneller constructief meedenken over hoe het werk beter kan verlopen. Als werknemers een hoge mate van autonomie genieten, hebben ze ook zelf de mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe methodes en aanpakken. Om werknemers innovatief te laten werken moeten ze met andere woorden willen (engagement) en kunnen (autonomie) innoveren. Hedendaagse trends in arbeidsvoorwaarden staan daarentegen grotendeels in contrast met het bevorderen van innovatie. Die trends zijn flexibelere werk arrangementen en flexibel belonen. Werk onzekerheid hangt evenwel negatief samen met innovatief werkgedrag en ook individuele flexibele beloning kan belemmerend werken. Guy Van Gyes van de KU Leuven zoekt op basis van dit onderzoek, uitgevoerd door Stan De Spiegelaere en hemzelf, naar oplossingsrichtingen voor deze dilemma’s. 
 • Guy Van Gyes verricht en begeleidt sinds 1999 binnen HIVA KU Leuven in de eerste plaats onderzoek naar arbeidsverhoudingen en werknemersinspraak. Grote onderzoeksinteresse gaat uit naar vragen in verband met de rol van de vakbond en naar de plaats van werknemers in de ontwikkeling van organisaties (welzijn op het werk, slimmer werken, organisatiebetrokkenheid).
 • Ruud van Rheenen studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam en University of Otago (New Zealand) in Bedrijfskunde, Veranderkunde en Human Resource Management & Development. Sindsdien is hij als zelfstandig adviseur en coach werkzaam voor diverse organisaties in zowel de private als publieke sector op het gebied van organisatievernieuwing. Zijn passie is opdrachtgevers te begeleiden met het vormgeven en realiseren van wendbare organisaties en moderne werkrelaties. Denk daarbij aan innovatieve manieren van organiseren en reorganiseren, betekenisvol en opgaven gestuurd werken, HRM-veranderprogramma's, agile werken en zelforganisatie. De laatste jaren is hij door zijn aansprekende en verrassende praktijkvoorbeelden op deze gebieden ook een graag geziene spreker op congressen en inspiratiedagen van organisaties. Zie: www.wendbaarwerken.org

 

Ondernemende werknemers |
Werner Liebregts & Maarten Freriks

 • Ondernemerschap is een belangrijk mechanisme om nieuwe waarde te creëren. Vaak wordt dan gedacht aan ondernemers die voor eigen rekening en risico kansen benutten. Echter, hiermee wordt een groot deel van de ondernemende activiteit in de samenleving over het hoofd gezien. Ondernemerschap binnen bestaande organisaties – ook wel intrapreneurship genoemd – zou wel eens van groter belang kunnen zijn voor het welvaartsniveau van ontwikkelde landen dan zelfstandig ondernemerschap. In deze sessie deelt Werner Liebregts de theoretische stand van zaken op dit gebied. Maarten Freriks weet aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uiteen te zetten wat ondernemerschap door werknemers behelst.
 • Werner Liebregts is als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). Voor zijn proefschrift richt hij zich met name op ondernemerschap binnen grote, bestaande organisaties. Deze vorm van ondernemerschap door werknemers wordt vaak intrapreneurship genoemd. In het verleden is hij werkzaam geweest voor EIM en TNO. Bij EIM richtte zijn onderzoek zich vooral op zelfstandigen zonder personeel. Bij TNO voerde hij onderzoek uit naar de duurzame productiviteit en inzetbaarheid van werkenden. Liebregts studeerde zowel Economics als Econometrics and Mathematical Economics aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM, Tilburg University).
 • In 2000 startte Maarten Freriks, samen met een aantal partners zijn bedrijf id Plein. Hij is sinds 2000 als ondernemer actief op het gebied van loopbaanontwikkeling, re-integratie en outplacement. Met een achtergrond als als ingenieur. Daarnaast  is Maarten betrokken bij InnovatieBanen.


2e ronde sessies:

Leiderschap in innovatieve teams |
Peter Oeij, senior onderzoeker / adviseur bij TNO Innovation for Life

 • Praktijkervaringen over leidinggeven in projectteams die innoveren, worden gedeeld met congresdeelnemers. Na een inleiding (Peter Oeij) volgt een gesprek met twee projectleiders over hun praktijk. Vervolgens wordt de zaal actief betrokken. Het vertrekpunt is hoe projectleiders leiding geven aan het aanpakken van kritieke incidenten in hun project, waardoor zij op het pad blijven om projectdoelen te realiseren. Een vraag daarbij is: kan HRM innovatieprocessen in project teams faciliteren?
 • Over Peter Oeij: Peter is senior onderzoeker / adviseur bij TNO Innovation for Life, en gespecialiseerd in team dynamiek en innovatie. Zijn werkveld is innovatie-management, sociale innovatie en ‘workplace innovation’. Zijn dissertatie (2017) kunt u downloaden van: www.ou.nl/proefschrift_oeij.

   

Training en selectie voor radicale innovatie |
Robert Kok, universitair docent Innovatiemanagement, Radboud Universiteit

 • Bedrijven zoeken naar kennisvernieuwing en –overdracht om radicale innovaties tot stand te brengen. Dat kan op verschillende manieren. Binnen deze parallelsessie wordt ingegaan op training en selectie van medewerkers en nieuwe mensen. Welke rol spelen training en selectie binnen de ontwikkeling van radicale innovaties? En hoe hangen die twee rollen met elkaar samen?
 • Dr. Robert Kok is universitair docent Innovatiemanagement aan het Centre for Innovation Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen. Robert doet onderzoek naar betrokkenheid van stakeholders waaronder werknemers bij radicale innovatie, vooral gericht op duurzame oplossingen. Zijn interesse gaat niet alleen uit naar de ontwikkeling van nieuwe producten, maar ook naar de adoptie van procestechnologieën.

 

Intrapreneurship en Duurzame Inzetbaarheid stimuleren bij de Belastingdienst. Hoe onderzoek en ontwikkel je dat? 
Paul Preenen & Marieke van den Tooren

 • Over de sprekers: Dr. Paul Preenen werkt sinds 2016 bij de Belastingdienst als praktisch-wetenschappelijk onderzoeker Mens- & Organisatievraagstukken. Hiervoor werkte hij voor TNO en het Ministerie van IenM. Hij deed zijn promotieonderzoek bij de UvA. Paul doet onderzoek naar Sociale Innovatie, medewerkerbetrokkenheid en Intrapreneurship. Ad Kwakernaak MGM heeft in1998 als manager de overstap gemaakt van het bedrijfsleven naar de Belastingdienst en later Toeslagen. Hij heeft een achtergrond in marketing en business development. De laatste drie jaar is Ad manager Innovatie bij Toeslagen en oprichter van het innovatieplatform The Greenhouse Toeslagen. Een community driven enterprise waarbij het mobiliseren van innovatiekracht onder medewerkers zijn missie is. 

  Ondernemend gedrag en innovatie door werknemers, zijn cruciaal voor Nederland en ook de Belastingdienst. In Nederlandse organisaties wordt de kennis en het innovatief talent bij werknemers te weinig benut, wat de economische groei remt (AWTI, 2013). In veel grote, hiërarchische en bureaucratische (overheids)organisaties is er beperkte ruimte voor innovatieve medewerkers met eigen ideeën en kritiek. Dit schaadt de duurzame inzetbaarheid en veranderbereidheid van medewerkers, en de vernieuwing van organisaties. Een belangrijke kans voor het aanjagen van duurzame inzetbaarheid en het innovatie- en adaptatievermogen in organisaties ligt in het stimuleren van bottom-up ondernemend, innovatief gedrag en optimaal benutten van kennis van de werkvloer, ook wel intrapreneurship genoemd. Sterker nog, in tijden van grote digitale veranderingen, alsmede groeiende kloven tussen management en werkvloer, jong en oud, ‘nieuwe’ (bijv. ICT-ers) en ‘oude’ professionals, laag- en hoogopgeleid, en tussen burger en overheid is de noodzaak voor intrapreneurship en een sociaal innovatieve organisatie die dit faciliteert wellicht belangrijker dan ooit. In deze sessie geven Mens- en Organisatie onderzoeker Paul Preenen en Business Developer Ad Kwakernaak een kijkje in hoe wetenschappelijk onderzoek, kennis en methodieken kunnen bijdragen aan deze uitdagingen bij de Belastingdienst en het Rijk en hoe intrapreneurship wordt toegepast bij Toeslagen.